Aktuelt

Gode resultater med bruk av biogjødsel!

Gode resultater med bruk av biogjødsel!

Bøndene viste tidlig stor interesse for bruk av biogjødsel, og var også tidlig ute med å signere avtaler om lagring og mottak av biogjødselen. I tillegg er det tegnet avtaler for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegget, hvor dette skal brukes som erstatning for prosessvann. Dette bidrar til enda større klimagevinst, og har bidratt til at anlegget er foreslått som nasjonalt pilotanlegg for industrielle biogassanlegg som benytter store mengder husdyrgjødsel.

I fjor sommer ble det gjort et demoforsøk med bruk av biogjødsel på et område på Jarlsberg.  I Norsk Landbruksrådgivning Vikens Forsøksresultater 2013, forsøksmelding nr 3, fremkommer det at kombinasjonen biogjødsel og Opti-NS ga like stor avling som Fullgjødsel.

I demoforsøket ble biogjødsel prøvd ut som næringskilde alene og i kombinasjon med NS-gjødsel , og sammenliknet med ugjødsla ruter og med Gullgjødsel 22-3-10. Biogjødselen var hentet fra anlegget på Glør på Lillehammer.

Resultater og konklusjon, Norsk Landbruksrådgivning Viken

Kornet spira fint, og hadde en jamn og fin start. Utviklinga generelt gjennom sesongen var normal, bort sett fra sein såing. Det ble registrert lite sjukdom og ingen forskjell mellom gjødslinger.

Visuelt var det noe grønnere planter der det var gitt biogjødsel + NS enn der det kun var gitt biorest. Plantene var også muligens en tone mørkere enn dem som fikk Fullgjødsel 22-3-10.

Målinger med N-tester 7. august 2013 på fullt utvikla flaggblad viste små forskjeller mellom gjødslinger. Men det kan tyde på at noe av total-N i biogjødselen har blitt tilgjengelig utover i sesongen i og med verdiene er noe høyere for ledd som fikk biogjødsel. Målingene ble kun gjort i et gjentak.

Vanninnholdet ved høstingen var likt med unntak av ugjødsla ledd hvor forurensning av ugrasfrø eller grønne korn (etterrenning) har økt vanninnholdet. Avlingen var lik ved Fullgjødsel 22-3-10 og 3t biogjødsel + NS. 3 tonn biogjødsel aleine ga ikke like stor avling, og det tyder på at biogjødselen aleine ikke klarer å dekke behovet til plantene.

Behandling Vanninnhold % Avling KG/DAA 1000-Kornvekt HL-Vekt g Protein %
Ubehandla 20 140 34,4 64,2 9,6
Fullgjødsel 17 610 38,3 67,7 8,1
3 tonn biorest 17 582 38,9 67,7 8,7
3t biorest + NS 17 606 38,9 67,4 8,6
           
p % 1,4 0,01 4,9 1,3 1,4

Analysebeviset for biogjødselen viser at det ikke er tilstrekkelig næringsstoffer til å dekke opp behovet til ei 400 kg bygg-avling, jrf Yaras «Gjødselhåndbok». Det vil derfor være interessant å se biogjødsel i kombinasjon med en liten mengde Fullgjødsel. Muligens kan det være en kombinasjon som heter ut en del lit mer fra plantene.

I sommer opprettes det to testfelt for biogjødsel i Vestfold, et ved Jarlsberg Hovedgård for Korn og et hos Sigbjørn Grøtterød på grass.