Aktuelt

Biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet

Biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet

Det finnes mange studier som dokumenterer at behandling av matavfall og gjødsel i biogassanlegg gir en høy miljønytte sammenliknet med alternative behandlingsmåter. Det er derimot til nå få studier som viser miljøpåvirkningen til oppgradert biogass som drivstoff sammenliknet med de andre drivstoffalternativene på markedet.

I prosjektet Bærekraftig Biogass har vi beregnet miljøpåvirkningene per kilometer busstransport for ulike drivstoffløsninger: biogass fra matavfall, biogass fra gjødsel, naturgass, elektrisitet fra vannkraft, elektrisitet fra kullkraft, ulike typer biodiesel og fossil diesel. Resultatene viser at biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet. Miljøbelastningen gjennom verdikjeden er avhengig av hvor man setter systemgrensene og hvordan utslippene fordeles mellom de forskjellige produktene og tjenestene (avfallshåndtering, biogass og biogjødsel).

 

Resultatene er publisert i en open access artikkel. I artikkelen påpekes også at i et livsløpsperspektiv, finnes det ingen nullutslippsløsninger. Det oppstår miljøbelastninger fra alle drivstofftyper, og det er store forskjeller mellom drivstofftypene når det gjelder hvor i livsløpet miljøbelastningene oppstår.

 

Analysene som er gjort i artikkelen baserer seg på europeiske gjennomsnittsdata, tilpasset for norske forhold. I Bærekraftig biogass utvikler vi produktkategoriregler for miljødeklarering av produktene og tjenestene i biogass verdikjeden og lager miljødeklarasjoner for produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken og RBA. Dette kan bidra til å gjøre det lettere å ta i bruk miljøkriterier i innkjøp og offentlige anskaffelser.

 

Link til artikkelen: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/3/532